Розподіл ціни придбання

ЦІЛЬ

   Фінансова звітність

КОРИСТУВАЧІ

   Аудитори

ПРОЦЕДУРИ (коротко)

   Ідентифікація нематеріальних й матеріальних активів. Оцінка всіх активів компанії, таких як основні засоби, фінансові інвестиції, запаси, дебіторська й кредиторська заборгованість, та визначення гудвілу, для правильного обліку у фінансовій звітності